Regulamin Konkursu Młodych Naukowców

R E G U L A M I N

Sesji Konkursowej Młodych Naukowców odbywających się podczas zjazdów naukowych

Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

 

§ 1. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami konkursu są pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, a także doktoranci i magistranci, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

2. Do konkursu przystąpić mogą tylko uczestnicy Zjazdu, deklarujący to w kartach zgłoszeń.

3. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci (I miejsca) poprzednich edycji.

4. Uczestnik konkursu powinien być wiodącym autorem prezentowanej pracy.

§ 2. Prezentacja

1. W konkursie biorą udział tylko autorzy ustnych prezentacji.

2. Akceptowane są tylko doniesienia w języku polskim lub angielskim.

3. Czas prezentacji ustalany jest każdorazowo przez organizatorów Zjazdu, o czym uczestnicy konkursu powinni być poinformowani minimum jeden miesiąc przed planowanym terminem sesji.

§ 3. Ocena prezentacji

1. Ocenie podlega poziom prezentacji, a także wartość merytoryczna przeprowadzonych badań w obrębie grupy językowej prezentacji przy uczestnictwie przynajmniej dwóch uczestników konkursu.

2. Na ocenę końcową prezentacji składa się:

- Wartość merytoryczna prezentowanej pracy (0-5 pkt.)

- Znaczenie badań dla praktyki (0-5 pkt.)

- Forma przedstawienia tematu (0-3 pkt.)

- Czas prezentacji (0-3 pkt.)

- Odpowiedzi na pytania (0-4 pkt.)

3. Ocena ustnych doniesień dokonywana jest przez Komisję, która może składać się z kilku Zespołów Oceniających. Decyzję dotyczącą liczby Zespołów podejmują organizatorzy Zjazdu w zależności od liczby uczestników konkursu.

4. Komisja, którą tworzą Zespoły Oceniające powoływana jest przez organizatorów Zjazdu, spośród pracowników naukowych uczestniczących w Zjeździe. Członkami nie mogą być współautorzy

i opiekunowie naukowi doniesień zgłoszonych na konkurs.

5. Każdy Zespół Oceniający powoływany jest w składzie: Przewodniczący i minimum dwóch członków.

6. Członkowie Zespołów Oceniających wyrażają swoje oceny na kartach ocen przygotowywanych przez organizatorów Zjazdu. Karta oceny zawiera imienny wykaz uczestników konkursu oraz kryteria i zasady wymienione w § 3 pkt. 2.

7. Po zakończeniu konkursu członkowie Zespołów Oceniających tworzących Komisję na wspólnym posiedzeniu, ustalają listę rankingową uczestników - na podstawie sumy punktów uzyskanych z ocenionych prezentacji oraz podejmują decyzję o przyznaniu nagród, wyróżnień i dyplomów.

§ 4. Nagrody

1. Zwycięzcami zostają uczestnicy konkursu w obrębie grup językowych prezentacji. Nagradzane są także dwa kolejne miejsca w każdej z wymienionych wyżej grup.

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez co najmniej dwóch uczestników, przyznaje się miejsca ex-equo.

3. Osoby zajmujące trzy pierwsze miejsca w obrębie grupy językowej prezentacji otrzymują nagrody

i dyplomy. Wielkość i forma nagród jest w każdym roku zatwierdzana przez Zarząd Główny PTZ

i finansowana z budżetu organizatorów Zjazdu.

4. Zdobywcy pierwszego miejsca przysługuje prawo uczestniczenia w następnym Zjeździe PTZ, bez konieczności wnoszenia opłat zjazdowych.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy podpisane przez Prezesa PTZ i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. W przypadku uczestniczenia w konkursie w obrębie prezentowanej wersji językowej tylko 1 osoby, nagroda nie jest przyznawana, a jedynie wyróżnia się uczestnika dyplomem

§ 5. Ogłoszenie wyników konkursu

1. Wyniki ogłaszane są podczas obrad Zjazdu przez Prezesa PTZ.

2. Lista laureatów publikowana jest na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2016 roku