Program szczegółowy Sekcji

CZWARTEK, 21. WRZEŚNIA 2017 ( budynek Biocentrum, ul. Dojazd 11)
SEKCJA CHOWU I HODOWLI BYDŁA
09:00-10:30

I Sesja doniesieniowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Sawa, Dr hab. Ireneusz Antkowiak, prof. UP w Poznaniu

1.

Bogdzińska Maria, Milena Kilichowska, Beata Sitkowska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach, ZakładGenetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt - Zawartośćsuchej masy w mleku a polimorfizm genetyczny

2.

Teter Waldemar, Flis Ewelina, Januś Ewa, Żółkiewski Paweł Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i OchronyZasobów Genetycznych Bydła - Wpływbudowy wymienia i wskaźników doju na skład i jakość mleka u krów dojonych w systemie AMS

3.

Edyta Bauer, Justyna Żychlińska-Buczek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt - Efektrui spontanicznej i indukowanej u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

4.

Komisarek Jolanta1, Stefańska Barbara2, Nowak Włodzimierz 2 1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, 2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej - Wpływ podostrej kwasicy żwacza (SARA) oraz polimorfizmu DGAT1 i SCD1 na profil kwasów tłuszczowych mleka krów mlecznych

5.

Bartosz Szymik1, Piotr Topolski1, Wojciech Jagusiak 1, 2, Magdalena Jakiel1 1Instytut Zootechniki PIB, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, 2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt - Analiza fenotypowa cech zdolności udojowej krów rasy simentalskiej i polskiej czerwonej

6.

Sitkowska Beata1, Karnowski Kamil1, Wójcik Piotr 2 , Bogdzińska Maria11Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach, Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt; 2Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy - Zalety i wady automatycznego systemu udojowego

10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30
II Sesja doniesieniowa
Przewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Grodzki, Prof. dr hab. Jerzy Wójcik
1. Kujawiak Ryszard Sano-Nowoczesne Żywienie Zwierząt – Dobrostan zwierząt w SANO AGRAR INSTITUT
2. Januś Ewa, Teter Waldemar, Stanek Piotr, Paweł Żółkiewski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła - Kondycja krów przed wycieleniem a jakość porodów
3. Jarnecka Olga, Jagusiak Wojciech Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt - Konstrukcja indeksu pokroju nóg i racic bydła simentalskiego
4. Formella Rachela, Kaliciak Marta, Adamski Maciej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt - Wpływ sposobu utrzymania krów mlecznych na występowanie kulawizn
5. Guliński Piotr, Salamończyk Ewa, Grzeszek Kamil Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka - Wpływ genotypu i płci na wartość rzeźną młodego bydła opasowego
6. Golec Joanna PH Konrad, Dział Genetyczny - Popraw zdrowotność swojego stada, używając buhajów immunity+
  Dyskusja
   
SEKCJA CHOWU I HODOWLI DROBIU
09:00-10:30 Sesja referatowa
09:00-09:15 Banaszewska Dorota, Andraszek Katarzyna, Wereszczyńska Anna, Ostrowski Dominik - Identyfikacja struktur plemnika kogutów z wykorzystaniem dwóch technik barwienia
09:15-09:30 Dzik Sara, Mituniewicz Tomasz, Torłop Bogumił- Wpływ zastosowania nowoczesej farby biobójczej na ograniczenie populacji pleśniakowca lśnącego w budynkach drobiarskich
09:30-09:45 Gornowicz Ewa, Lewko Lidia, Zwierzyński Rafał, Szablewski Tomasz - Analiza profilu kwasów tłuszczowych mięsa gęsi z chowu ekologicznego i tuczu owsianego
09:45-10:00 Janocha Alina, Pietrusiak Daria, Różewicz Marcin, Łęczycki Piotr - Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami zawierającymi różne odmiany grochu
10:00-10:15 Kryza Artur, Pietrzak Marian, Lewko Lidia, Gornowicz Ewa - Badania porównawcze cech fizycznych mięsa kaczek typu Pekin
10:15-10:30 Wójcik Anna, Sowińska Janina, Witkowska Dorota, Mituniewicz Edyta, Mituniewicz Tomasz, Pomianowski Janusz Franciszek - Jakość mięsa strusi po podaniu fitobiotyków przed obrotem przedubojowym
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Sesja posterowa
1. Banaszewska Dorota, Biesiada-Drzazga Barbara, Wereszczyńska Anna, Ostrowski Dominik - Analiza wyników lęgów kurcząt brojlerów w zależności od pochodzenia i wieku kur
2. Gornowicz Ewa, Lewko Lidia, Węglarzy Karol - Analiza cech jaj niosek czterech rodów odchowywanych ekologicznie
3. Gornowicz Ewa, Lewko Lidia, Zwierzyński Rafał, Moliński Krzysztof, Skotarczak Ewa - Skład morfologiczny tuszki gęsi różniących się pochodzeniem
4. Gornowicz Ewa, Węglarzy Karol, Lewko Lidia - Wykorzystanie mieszańców różniących się pochodzeniem w ekologicznym chowie kurcząt
5. Lewko Lidia, Gornowicz Ewa - Cechy sensoryczne mięsa kaczek różnego genotypu
6. Lewko Lidia, Gornowicz Ewa - Wpływ zróżnicowanego pochodzenia kaczek na cechy jakości skorupy jaja
7. Pietrzak Marian, Kryza Artur, Stanisławski Daniel, Steppa Ryszard, Gornowicz Ewa, Lewko Lidia - Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie
8. Pomianowski Janusz Franciszek, Wójcik Anna - Profil kwasów tłuszczowych jaj wybranych gatunków drobiu
9. Wójcik Anna, Chorąży Łukasz - Wpływ fitobiotyków na kształtowanie się wybranych wskaźników krwi u kurcząt w czasie obrotu przedubojowego
   
SEKCJA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH i DZIKICH
09:00-09:10 Wprowadzenie
09:10-10:30 I Sesja referatowa - Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Janiszewski
09:10-09:30 Katarzyna Tajchman, Leszek Drozd, Piotr Czyżowski, Mirosław Karpiński, Małgorzata Goleman, Justyna Wojtaś - Wpływ bobra europejskiego (castor fiber) na środowisko przyrodnicze w nadleśnictwie lubaczów, chotyłów i sarnaki
09:30-09:50 Katarzyna Tajchman, Żaneta Steiner-Bogdaszewska, Marek Bogdaszewski, Leszek Drozd - Wstępna analiza częstotliwości i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie przedrykowiskowym
09:50-10:10 Jastrzębska Agata, Strychalski Janusz, Gugołek Andrzej - Wybrane cechy fenotypowe psów a długość przebywania w schronisku dla zwierząt
10:10-10:30 Pieszka Magdalena, Luboń Dominika, Łuszczyński Jarosław, Augustyn Romana, Długosz Bogusława, Petrych Weronika, Podstawski Zenon - Problem schorzeń genetycznych u psów rasowych
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:00 II Sesja referatowa - Przewodniczący: dr inż. Katarzyna Tajchman
11:00-11:30 Murawska Daria, Folborski Jacek, Janiszewski Paweł - Wpływ wieku na wzrost wybranych narządów bażanta łownego (Phasianus colchicus)
11:30-12:00 Daszkiewicz Tomasz, Janiszewski Paweł, Kubiak Dorota, Szpunar Marek - Wpływ warunków utrzymania fermowego danieli (dama dama l.) na jakość ich mięsa
12:00-12:30 Dyskusja oraz Sesja posterowa
   
SEKCJA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
09:00-10:30 I Sesja
1. Bielański P. - Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych
2. Gugołek A., Strychalski J., Daszkiewicz T., Kowalska D., Gacek L., Konstantynowicz M. - Wstępne badania nad zastosowaniem białka owadów w żywieniu królików
3. Gugołek A., Purwin C., Strychalski J., Jastrzębska A., Konstantynowicz M., Wiertel N. - Ocena możliwości substytucji suszu z lucerny suszem ze Ślazowca Pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita) w żywieniu królików
4. Horecka B., Kasperek K., Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G. - Asocjacja polimorfizmu genu MT-CO1 z wybranymi parametrami skór lisów pospolitych (Vulpes Vulpes)
5. Dyskusja
11:00-12:30 II Sesja
1. Kmiecik M., Pałka S., Konrad K., Otwinowska-Mindur A., Migdał Ł., Bieniek J. - Wpływ rasy i płci na kwasowość i barwę mięsa królików
2. Kowalska D. - Wstępne wyniki badań bakteriologicznych treści jelita królików
3. Pałka S., Maj D., Bieniek J. - Korelacje genetyczne i fenotypowe między parametrami tekstury mięsa królików
4. Szeleszczuk O., Kilar P., Niedbała P. - Zawartość tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych w mleku samic fermowych lisów niebieskich
5. Dyskusja
   
SEKCJA CHOWU I HODOWLI KONI
Prowadzący obrady: dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona, Instytut Zootechniki, PIB Balice
09:00-09:10 Powitanie, sprawy organizacyjne
09:10-09:20 Alicja Borowska, Amanda Koza - Analiza wyników czempionatów koni półkrwi w skokach luzem
09:20-09:30 Jadwiga Topczewska, Tadeusz Kwater - Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji do prognozowania wartości użytkowej Koni Huculskich
09:30-09:40 Ewa Jastrzębska, Adriana Pawelec, Magdalena Łuczyńska, Janusz Wejer, Marta Siemieniuch, Agnieszka Grzybowska, Zbigniew Jaworski - Charakterystyka reprezentanrów linii żeńskich i męskich w pogłowiu Koników Polskich hodowanych na terenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie
09:40-09:50 Marta Liss, Iwona Janczarek, Monika Zastrzeżyńska - Skuteczność różnych wariantów termoterapii podczas odprowadzania ciepła z organizmu koni
09:50-10:00 Jarosław Łuszczyński, Katarzyna Dracz, Magdalena Pieszka, Weronika Petrych, Bogusława Długosz, Romana Augustyn, Zenon Podstawski - Ocena wybranych cech psychicznych Koni Huculskich
10:00-10:10 Angelika Orlewicz, Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja - Zastosowanie hialuronianu sodu w okulistyce i ortopedii koni
10:10-10:20 Adriana Pawelec, Magdalena Łuczyńska, Zuzanna Kazojć - W siodle czy na oklep? – wpływ użytkowania wierzchowego na grzbiet konia
10:20-10:30 Maria Soroko, Kevin Howell, Krzysztof Dudek, Izabela Wilk, Monika Zastrzeżyńska, Iwona Janczarek - Zmiany temperatury powierzchni ciała konia w czasie wysiłku fizycznego
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:10 Zenon Podstawski, Teresa Pracuch, Monika Stefaniuk-Szmukier, Bogusława Długosz, Magdalena Pieszka, Romana Augustyn, Weronika Petrych, Jarosław Łuszczyński - Zmiany w pogłowiu hodowlanym Koni Śląskich i zimnokrwistych na terenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie
11:10-11:20 Grażyna Maria Polak - Wykorzystanie rodzimych ras koni zimnokrwistych do produkcji mleka od klaczy
11:20-11:30 Iwona Tomczyk-Wrona - Charakterystyka stad Konika Polskiego realizujących program ochrony zasobów genetycznych w latach 2005, 2010, 2015
11:30-11:40 Iwona Tomczyk-Wrona - Analiza klaczy objętych programem ochrony zasobów genetycznych Konika Polskiego z uwzględnieniem struktury wiekowej
11:40-11:50 Marcjanna Małgorzata Wiśniewska, Marcin Brzozowski - Wpływ wysiłku fizycznego na układ czerwonokrwinkowy koni sportowych
11:50-12:00 Magdalena Pieszka, Małgorzata Pietryga, Jarosław Łuszczyński, Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Weronika Petrych - Wpływ ojca na wymiary biometryczne i dzielność wyścigową koni czystej krwi arabskiej
12:00-12:10

Grażyna Maria Polak, Dorota Lewczuk - Analiza czynników wpływających na ocenę budowy koni zimnokrwistych o różnym statusie zagrożenia podczas wystawy krajowej

12:10-12:30

Podsumowanie obrad

   
SEKCJA CHOWU I HODOWLI OWIEC I KÓZ
09:00-10:25 Sesja referatowa część I - Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, dr hab. Edyta Molik prof. nadzw.
09:00-09:10 Rozpoczęcie obrad - Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
09:10-09:20 Bernacka Henryka, Peter Ewa, Karwowska Daria, Mistrzak Magdalena - Analiza pogłowia i wskaźników rozrodu owiec ras merynosowych w latach 2005-2015
09:20-09:25 Dyskusja
09:25-09:35 Borys Bronisław, Knapik Jan, Pieszka Marek - Porównanie wzrostu tryczków 6 ras z rezerwy genetycznej w okresie ich odchowu w gospodarstwie macierzystym
09:35-09:40 Dyskusja
09:40-09:50 Molik Edyta, Nahajło Karolina, Kordeczka Karolina, Misztal Tomasz, Romanowicz Katarzyna, Pustkowiak Henryk, Zięba-Przybylska Dorota - Wpływ czynnika ssania na wydajność i skład chemiczny mleka plennych owiec olkuskich
09:50-09:55 Dyskusja
09:55-10:05 Morales Villavicencio Anna, Niżnikowski Roman - Dynamika wzrostu alpak od urodzenia do odsadzenia
10:05-10:10 Dyskusja
10:10-10:20 Patkowski Krzysztof, Szymanowski Marek, Murawski Maciej, Szymanowska Anna, Grygier Joanna, Greguła-Kania Monika, Borsuk Grzegorz, Olszewski Krzysztof, Gruszecki Tomasz M. - Wykorzystanie mleczka pszczelego w rozrodzie owiec rasy bcp
10:20-10:25 Dyskusja
11:00-12:00 Sesja referatowa część II - Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Milewski, dr hab. Aurelia Radzik-Rant prof. nadzw.
11:00-11:10

Piwczyński Dariusz, Bednarek Elżbieta, Szymeczko Katarzyna

- Tendencje w użytkowości merynosa polskiego w starym typie

11:10-11:15 Dyskusja
11:15-11:25

Pulkowska Oksana, Sikora Jacek, Szczęśniak- Fabiańczyk Barbara

- Metody kriokonserwacji i parametry oceny nasienia rodzimych ras tryków

11:25-11:30 Dyskusja
11:30-11:40 Rant Witold, Niżnikowski Roman, Radzik-Rant Aurelia, Niemiec Tomasz, Świątek Marcin, Szymańska Żaneta, Ślęzak Magdalena, Łuczak Radosław - Wpływ zastosowania ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego w diecie na wyniki produkcyjne tuczonych jagniąt
11:40-11:4 Dyskusja
11:45-11:55 Ząbek Katarzyna, Milewski Stanisław, Błażejak Justyna, Tański Zenon, Sobczak Alicja - Wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM) na zmiany zawartości mikro- i makroelementów w oborniku owczym
11:55-12:00 Dyskusja
12:00-12:30 Sesja posterowa - Przewodniczący: prof. dr hab. Bronisław Borys, dr hab. Anna Szymanowska prof. nadzw.
12:00-12:25

Tytuły poszczególnych komunikatów będą wyświetlane na ekranie, a przewodniczący przeprowadzą dyskusję.

Autorzy powinni być obecni na sali podczas obrad.

12:25-12:30 Zakończenie obrad Sekcji – prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
   
SEKCJA CHOWU I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ - PROGRAM OBRAD
09:00-10:30 I Sesja - Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Rekiel, dr hab. Karolina Szulc
09:00-09:30 Korwin-Kossakowska Agnieszka - Wybrane aspekty genomiki świń
09:30-10:00

Jankowiak Hanna - Dobrostan okresu prenatalnego

10:00-10:10 Świtoński Marek, Szczerbal Izabela, Nowacka-Woszuk Joanna, Stachowiak Monika, Śledziński Paweł, Dzimira Stanisław, Alama Anna, Czubak Paweł, Iskrzak Paweł - Podłoże genetyczne zaburzeń rozwoju płci świń
10:10-10:20 Michalska Grażyna, Nowachowicz Jerzy, Bucek Tomasz, Wasilewski Przemysław Dariusz, Kmiecik Małgorzata - Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków czysto rasowych i mieszańców wyprodukowanych w bydgoskim okręgu hodowlanym
10:20-10:30

Adamiak Agnieszka, Kondracki Stanisław, Wysokińska Anna

- Organizacyjne uwarunkowania użytkowania knurów inseminacyjnych

10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 II Sesja - Przewodniczący: Dr hab. Dariusz Lisiak, dr hab. Ewa Skrzypczak
11:00-11:10 Bugnacka Dorota, Międziocha Emilia - Analiza skuteczności inseminacji i płodności rzeczywistej loch pic i danbred w zależności od kolejnego cyklu rozpłodowego i sezonu
11:10-11:20 Szyndler-Nędza Magdalena, Żak Grzegorz, Eckert Robert, Szulc Karolina, Skrzypczak Ewa, Blicharski Tadeusz - Zmiany jakości tusz świń ras rodzimych w czasie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych
11:20-11:30

Janus Maciej, Więcek Justyna, Rekiel Anna, Batorska Martyna

- Parametry rzeźne świń żywionych systemem na sucho lub mokro

11:30-11:40 Janiszewski Piotr, Lisiak Dariusz, Borzuta Karol, Grześkowiak Eugenia, Powałowski Krzysztof, Lisiak Beata, Samardakiewicz Łukasz, Schwarz Tomasz, Lasek Jakub - Wpływ żywienia tuczników paszą z różnym udziałem kukurydzy na wartość rzeźną i jakość mięsa
11:40-11:50 Kołodziej-Skalska Anita, Jacyno Eugenia, Kawęcka Maria, Pietruszka Arkadiusz, Matysiak Beata, Sosnowska Anna - Wpływ zwiększonego dodatku selenu i witaminy e do paszy na wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy świń
11:50-12:00 Jankowska-Mąkosa Anna, Knecht Damian, Duziński Kamil - Zarażenie loch ascaris suum a wybrane wyniki odchowu prosiąt
12:00-12:10 Nowicki Jacek, Schwarz Tomasz, Pabiańczyk Mariola, Tuz Ryszard, Małopolska Martyna - Zachowania nietypowe i niebezpieczne tuczników utrzymywanych w kojcach ze zróżnicowanym wzbogaceniem środowiska chowu
12:10 -12:30 Dyskusja i podsumowanie